Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “coronavirus”

‘BHEKI CELE’ WA SESHEGO O GO BEILE LEIHLO

SESHEGO: Nako le nako ge Amos Ramphekoa a swanetše gore a tšwe ka lapeng la gagwe goba a ye mabenkeleng go reka dijo, o swanetše gore a thibe sefahlego sa gagwe. Se ke ka lebaka la gore batho ba hlakantšha monna yo wa mengwaga ye 60 go tšwa Seshego, Zone 1 ka ntle ga Polokwane le Tona ya Maphodisa, Bheki Cele.

COVID19 E RE GAKANTŠHITŠE

GASEKGOPO: Go tloga ka ngwaga wa 2015, lapa la ga Moila le thomile setšo sa lona sa go tšwa maeto ba eya maikhutšong le go ithabiša mafelelong a ngwaga, nakong ya Paseka le maikhutšong a mangwe gare ga ngwaga.

NA DIPALOPALO TŠE DI RA GO RENG?

‘Lefase le… ke ra legohle, le ka kgona go balwa le go kwešišwa feela ke bao ba tsebago leleme leo le ngwadilwego ka lona…ke ra leleme la Mmetse’ se ke seo go thwego se boletšwe ke Rammetse wa bogologolo, Galileo. Go sa kgathalege gore na o dumelelana goba go ganana le seo Galileo a se boletšego, nnete yeo e šalago ke gore re tshepile dipalo go dira tlhaologanyo ka dilo le go tšea diphetho tše bohlokwa maphelong a rena. Dipalo ke tšona di dirišwago go re thuša go kwešiša ditiragalo tšeo di diragalago maphelong a rena a letšatši ka letšatši. Ntle le dipalo, re ka se kgone go tšweletša dikgopolo tše dingwe gabotse goba ka mokgwa wo o kwešišegago.

BOTELELE BJA BOPHELO BJA TWATŠI YA CORONA

Dipego tša kgauswi tšeo di laeditšego go hlatloga ga palo ya batho bao ba fetetšwego ke twatši ya corona, go ya ka ditsebi, di laetša gore twatši ye e ka ba e phatlalatšwa ke batho bao le go tseba gore ba fetetšwe ke twatši ba sa tsebego. Batho ba ba ya godimo le tlase fao ba kopanago le batho ba bantši ntle le go lemoga gore ba fetetšwe. Ba re fao ba itemogago ka dika goba ba lemogwago ka morago ga diteko, ya ba ba šetše ba feteditše batho ba bantši. Karolo ya bothata bjo e dirwa ke gore twatši ye e phela nako e telele. Go thwe twatši ye e kgona go phela go thoma ka diiri tše tloga go diiri tše tharo (3) go iša go matšatši a šupago (7).