Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “mabenkeleng”

Kiletšo ya mosepelo e re bolaiša tlala

MOGALE SEKWELA SESHEGO: Bontši bja batho bao ba sa šomego ba be ba eya ditoropong tša go fapana ba rekiša mme ba bangwe ba thuša…