Press "Enter" to skip to content

Kiletšo ya mosepelo e thatafaletša baswari ba dihlapi bophelo

MOGALE SEKWELA

SESHEGO: Bontši bja batho ga ba na kgetho ntle le go tshela melao ya kiletšo ya mosepelo ka ge ba leka go phela. Ba
bangwe ba badudi ba ya letamong la kgauswi go la Seshego ka ntle ga Polokwane go tanya dihlapi. Se ke ka lebaka la
gore ba bangwe ba bona ga ba šome mme ba itshepetše go tanya dihlapi gore ba kgone go phela.
Ba boditše Seipone gore ba lekile go dula ka malapeng a bona ka lebaka la kiletšo ya mosepelo eupša ga ba sa kgona. Ba
re go tanya dihlapi ke mošomo wa bona wa go ba kgontšha gore ba phele.
Maxwell Shabangu (41) o re o na le mengwaga a tanya dihlapi. “Ke gapeletšegile go ema ge kiletšo ya mosepelo e thoma
mme ke be ke se na bothata le se ka ge ke be ke tseba e ile go ba matsatši a 21 feela go ya ka moo Presidente Matamela
Ramaphosa a boletšego ka gona. Mathata a thomile ge kiletšo ye e oketšwa. Ke na le lapa leo ke swanetšego go le
hlokomela, ka fao ke gapeletšega go tla mo go tlo tanya dihlapi fela ke ba kotsing ya go golegwa. Ye ke tsela e tee yeo ke
e tsebago ya go phela ka ge ke se na mošomo,” gwa realo Shabangu.
Ba re ba rekiša dihlapi tše go thoma ka R10 go fihla go R30. Ge kgwebo e sepetše gabotse, ba kgona go rekiša dihlapi tša
go feta 30 mme ba dira tšhelete ya go lekana R400 ba kgona go hlokomela malapa a bona.

Tumelo Leokoe (27) o re ba rapela bošego le mosegare gore kiletšo ya mosepelo e fele. “Go boima go tanya dihlapi ke
fela ke lebeletše gore na maphodisa le mašole a ntebeletše goba aowa. Go tloga mola kiletšo ya mosepelo e thomago, ga
ke sa kgona go tanya dihlapi tše ntši ka ge ke tšhaba go dula mo nako e telele ka gore ke tšhaba go golegwa,” a realo.
Ba re go ka ba kaone ge ba ka kgona go hwetša R350 yeo mmušo o ba tshepišitšego yona ka ge e tla dira phetogo. “Le ge
e le gore ke e nnyane, e tla dira diphetogo mme re tla leka go dula ka malapeng a rena. Re rometše dikgopelo tša tšhelete
ye eupša ga re se re e hwetše,” gwa realo Koketso Mabula ka go tshwenyega.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *