Press "Enter" to skip to content

Dingaka tša Cuba di fihlile Limpopo

MOGALE SEKWELA

POLOKWANE: Dingaka tša go feta 150 tšeo di fihlilego Aforika Borwa dibeke tše tharo tša go feta di biditšwe go tla go thuša go lwa ntwa kgahlanong le twatši ya khorona.

Molekgotlaphethiši wa Kgoro ya Maphelo, Ngk Phophi Ramathuba, o amogetše dingaka tše 13 mo profenseng ya Limpopo ka Labobedi la 19 Mopitlo 2020 go la Polokwane.

Dingaka tše di thwetšwe go tla go thekga ntwa kgahlanong le Covid-19. Magareng ga tšona ke Dingaka tša Lapa (family physicians) tše 8, Raditwatši (epidemiologist) yo tee, Radipalopalo wa Maphelo (biostatistician) yo tee le Rabotekgeniki wa Maphelo (technologist) yo tee. Ba ile go thoma go šoma go ralala le profense ka Mošupologo. 

Nakong ya kamogelo, Molekgotlaphethiši Ramathuba o re profense ya Limpopo e be e hlaka kudu ka tlhokego ya Raditwatši le Radipalopalo wa Maphelo bao ba lego maleba go ba laetša ditsela le mekgwa e mekaone ya go lwantšhana le twatši ye. 

O re Rabotekgeniki wa Maphelo le yena e be e le tlhobaboroko ka ge ba kgona go hwetša didirišwa tša maemo a godimo efela ba hloka tsebo yeo e nyakegago ya go di šomiša le go di hlokomela.

“Ditsebi tše di fihlile ka nako ya maleba mme re dumela gore di ile go feteletša tsebo ya tšona go bašomi ba rena. Re dumela gore go ba gona ga bona go ile go matlafatša lefapa la maphelo a bohle ntweng kgahlanong le twatši ye,” a realo Ramathuba. 

Ramathuba o hlohleleditše dingaka tše gore di itlhokomele pele di ka thuša batho mme di thuše batho bao tše nkego ba na le twatši ya khorona.

“A re bontšheng gore kgwerano ya boditšhaba e ka se fenywe ke twatši. Le se ke la tšhaba go bolela seo se lego pelong tša lena. Ke rata go šoma le batho ba bohlale ka gore ge go senyega, ke nna yoo a tlago go amega kudu,” a realo.

Ramathuba o okeditše polelo ya gagwe ka gore go ka se tsoge go bile le dingaka tšeo di lekanego go lwantšhana le twatši ye mme a hlohleletša dingaka tša Aforika Borwa gore ga go na ngaka yeo e tlilego go ba tšeela mošomo. Leandro Gonzales Moreno o re ba fihlile Aforika Borwa nakong yeo go lego boima.

“Re swanetše gore re be mmogo gonabjale go feta peleng ge re nyaka go fenya ntwa kgahlanong le khorona. Re ile go šomišana gabotee le bašomi ba naga ye go netefatša gore re fenya twatši ye ebile re tshepa gore re ile go ithuta tše ntši go bona mme le bona ba tlo dira bjalo,” gwa realo Moreno.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *