Press "Enter" to skip to content

Kiletšo ya mosepelo e re bolaiša tlala

MOGALE SEKWELA

SESHEGO: Bontši bja batho bao ba sa šomego ba be ba eya ditoropong tša go fapana ba rekiša mme ba bangwe ba thuša bareki ka go ba rwalela merwalo gore ba kgone go hwetša mašeleng efela gonabjale ga ba sa kgona ka lebaka la kiletšo ya mosepelo.

John Manamela (26) go tšwa Seshego Zone 1, Kamogelo Mathebula (25) le Lebo Lebea (29) go tšwa Luthuli Phase 1 ka ntle ga Polokwane le bona ba be ba eya toropong ya Polokwane ba hlatswa le go hlokomela difatanaga. Ba re ba be ba kgona go dira tšhelete ya go feta R300 ka letšatši efela gonabjale go fedile ka ge ba palelwa ke go ya Polokwane ka lebaka la kiletšo ya mosepelo.

Gabjale ba gapeletšega go ya mabenkeleng a kgauswi le bona gore ba dire mošomo wo ba bego ba o dira gore ba kgone go ja.

“Seemo se fetogile ka lebaka la kiletšo ya mosepelo. Mošomo ga o sepele gabotse ka gore go na le baotledi bao ba sa nyakego go lefa. Gonabjale re dira tšhelete ya ka fase ga R150 mme ke e nnyane ka gore re hlokometše malapa a rena,” gwa realo John.

Kamogelo o re le ge e le gore kiletšo ya mosepelo e loketše maphelo a bona, e ya ba befediša.

“Re a sotlega. Re kgethile mošomo wo ka gore ga re nyake go dira dilo tša go tšwa tseleng. Mošomo wo o bohlokwa ka gore re hlokometše difatanaga tšeo e lego maphelo a batho. Re kgopela mmušo gore o fediše kiletšo ya mosepelo goba o re tlogele re boele toropong ya Polokwane re kgone go dira mošomo wa rena. Re tla itlhokomela kgahlanong le twatši ya Covid-19,” a realo.

John Manamela (26) go tšwa Seshego Zone 1, Kamogelo Mathebula (25) le Lebo Lebea (29) go tšwa Luthuli Phase 1 ka ntle ga Polokwane

Ba re ga ba na dillathekeng gore ba kgone go dira kgopelo ya mašeleng a kimollo ka ge a tlo ba thuša kudu.

“Ge re kgopela batho gore ba re thuše ka dillathekeng tša bona, ba bangwe ba re botša gore re ba patele mme ba bangwe ga ba dumele. Ga re tsebe gore re direng,” Lebo a realo.

Seo ba se nyakago ke go boela mešomong ya bona gore ba kgone go tšwela pele ba fepa malapa a bona. Ba letile ka go fela pelo letšatši leo Presidente Matamela Ramaphosa a tlago go emiša kiletšo ya mosepelo.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *