Press "Enter" to skip to content

NA DIPALOPALO TŠE DI RA GO RENG?

MMEGI WA SEIPONE

Mo nakong ye ya twatši ya Covid-19, re holofetše dipalopalo. Mamohla ka letšatši la 27 Moranang 2020, Letšatši la Tokologo, tše dingwe tša dipalopalo tše bohlokwa tša letšatši ke tše: palo yeo e kgonthišitšwego ya batho bao ba fetetšwego ke twatši ya Covid-19 (4 546); palo ya batho bao ba bolailwego ke twatši ye (86). Dipalo tše dingwe tšeo di bonalago ke tša diphetetšo go ya ka diprofense. Ka gona, go bonala Kapa Bodikela e di etile pele ka palo ya diphetetšo ka 1 608; Gauteng ka 1 331; Kapa Bohlabela ka 535; Foreisitata ka 110; Limpopo ka 31; Bokone Bophirima ka 28; Mpumalanga ka 23 le Kapa Leboa ka 17

Na dipalopalo tše tša ka godimo di a bolela? Di bolelang? Yo mongwe a ka no re aaaai wena, o ra gore go na le yo a sa bonego gore dipalopalo tše di laetša palomoka ya batho bao ba fetetšwego ke twatši ya Covid-19 naga ka bophara le dipalo tša batho bao go ya ka diprofense gammogo le batho bao ba hlokofetšego ka lebaka la twatši ye go fihla mo nakong ye… o ra gore go na le motho yo a sa kwešišego taba ye? O ra gore go na le motho yo a sa kwešišego tšona dipalo tše bonolo tše? Ga ke tsebe…mohlomongwe ke tshwenywa ke go swarela dilo kgole fela ke sa gopola gabotse gore yo mongwe wa barutiši ba ka ba Dipalo o ile a mpotša gore ge motho a nyaka go kwešiša seo dipalopalo di se bolelago, ga se a swanela go lebelela feela tšeo dipalopalo di se bolelago eupša o swanetše go sekaseka le tšeo dipalopalo di sa se bolelego.

Ye nngwe ya ditaba tšeo dipalopalo tša ka mo godimo di sa se bolelego ke gore na ge go šala go hlaolwa batho ba 4 546 bao ba fetetšwego ke twatši, na diteko di dirilwe go batho ba bakae? Dipalopalo tša ka mo godimo tšeo di bolelago ka palo ya batho bao ba hlokofetšego ka lebaka la twatši ya Covid-19, ga di bolele selo ka palo ya batho bao ba bego ba fetetšwe eupša ba phologilego go twatši ye. Dipalo tšeo di laeditšwego tša diphetetšo go ya ka diprofense, ga di bolele selo gore na di fihleletšwe fao diteko di dirilwego go batho ba bakae. Ka ntle le tsebo ya palo ya batho bao ba dirilwego diteko, taba ya batho bao ba fetetšwego ga e bolele go tlala seatla.

Ba bangwe ba šišintše gore dipalopalo tšeo di golago ka lebelo diprofenseng tša Kapa Bodikela Gauteng, KwaZulu-Natal, bjale le Kapa Bohlabela, ga se le gatee taetšo ya gore diprofense tšeo di na le phetetšo ya godimo ya twatši ya Covid-19 eupša ditlamorago tša palo yeo e okeditšwego ya diteko. Se se ra gore ge palo ya diteko e oketšega, palo ya batho bao ba fetetšwego le yona e a gola ka ge diteko di fihlelela karolo e kgolo ya setšhaba. Ka gona, palo e nnyane ya batho bao ba fetetšwego ga e šupe le gannyane gore diprofense tšeo di nago le dipalo tša tlasana tša phetetšo di bolokegile go feta tšeo di nago le dipalo tša godimo… aowa. Seo dipalopalo di ka bago di se šupa e ka no ba gore diprofense tšeo di laetšago dipalo tša tlase tša diphetetšo ke diprofense tšeo go tšona go se šwego gwa dirwa palo ya go bonala ya diteko… diprofense tšeo di lego kotsing go fetišiša.

Ka gona, ge o le profenseng yeo go yona go begilwego palo e nnyane ya diphetetšo, o se ke wa iphora ka gore twatši gageno ga se ya fihla. Twatši e ka no ba e fihlile kgale ebile e keka ka lebelo gona fao gageno gomme seo se diegilego go fihla e ka no ba e le diteko tša go lekola gore na ke bomang bao ba fetetšwego le bao ba sego ba fetelwa. Ka gona, a re pheleng re phakgame le go ntšha mahlo dinameng mabapi le leuba le la Covid-19 ka gore le ka fihla kae goba kae.

The Unesco has declared the decade 2022-2032 as the International Decade of the Mother Tongue to promote and preserve indigenous languages. In the wake of the Coronavirus outbreak, Mukurukuru Media has partnered with Sepedi newspaper Seipone to help ensure crucial messages related to Covid-19 reach even those who cannot read English. 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *